OM FISKERIKOMMISJONEN

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er i dag et effektivt instrument for våre land i fellesforvaltningen av de viktigste fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet. Den ble besluttet opprettet i 1974 og hadde sin første sesjon i 1976.

STATISTIKK

Det er av avgjørende betydning for en forsvarlig forvaltning av ressursene i Barentshavet og Norskehavet å ha pålitelig statistisk informasjon om de levende marine ressursene i disse havområdene.

KVOTER

Basert på fastsatt totalkvote fordeles kvotene av nordøstarktisk torsk og hyse likt mellom partene. Denne fordelingen ble bestemt allerede i 1975.

BESTANDER

På denne siden finner man kortfattet informasjon om tilstanden til hovedbestandene i Barentshavet, Norskehavet og tilstøtende havområder.

ICES-ANBEFALINGER

Bestandsvurderingen foretas årlig innen rammene av ICES’ arbeidsgrupper på grunnlag av forskningsdata og fangstdata som fremlegges av de forskjellige lands forskere.