OM FISKERIKOMMISJONEN

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er i dag et effektivt instrument for våre land i fellesforvaltningen av de viktigste fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet. Den ble besluttet opprettet i 1974 og hadde sin første sesjon i 1976.

Beslutningen ble tatt i erkjennelsen av et behov for bilaterale forvaltningstiltak i forbindelse med en rasjonell utnyttelse av de levende marine ressursene i Barentshavet og Norskehavet.

Fiskerikommisjonen har siden den ble opprettet, behandlet spørsmål som fastsettelse av kvoter for og minstemål på felles forvaltede levende marine ressurser, regulering av maskevidde, bruk av sorteringsrist i trål og innføring av satellittovervåkning av fiske- og transportfartøy samt en rekke andre spørsmål i forbindelse med en styrket kontroll med fangsten av de levende marine ressursene.

Fiskerikommisjonen er i dag et effektivt instrument for våre land i fellesforvaltningen av de viktigste fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet.

I takt med en internasjonal trend i retning av en mer helhetlig økobasert tenkning har arbeidet i Fiskerikommisjonen siden årtusenskiftet dreid mer mot langsiktige, føre-var-baserte beskatningsstrategier for de levende marine ressursene i Barentshavet og Norskehavet.

Fiskerikommisjonen avholder årlige sesjoner, annenhver gang i Norge og Russland.